แทจอน

เมืองแทจอน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรอาศัยอยู่ ประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนคน
Read More