TOKYO FUJI FREEDAY 5D 3N ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้ 7 (XJ)

20,888.-
ไฮไลท์!!! ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เมษายน 2563
Read More

TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 (XJ)

18,888.-
ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
มีนาคม - เมษายน 2563
Read More

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D 3N ซุปตาร์ บานชมพู (XJ)

19,888.-
เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
มีนาคม- เมษายน 2563
Read More

โตเกียว ฟูจิ สกีพาเพลิน 5 วัน 3 คืน (SL)

21,999.-
ลานสกี ฟูจิเท็น ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ถนนนาคามิเซ ดิวตีฟรี ย่านชินจุกุ
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
Read More