หูหนาน

มณฑลหูหนาน ถูกโอบล้อมทั้ง 3 ด้านด้วยเทือกเขา และตั้งอยู่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 เมตร!!
Read More