พม่า 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (FD)

10,900.-
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
กุมภาพัธ์ - สิงหาคม 2563
Read More

มหัศจรรย์พม่า 2 วัน 1 คืน (SL)

6,999.-
ชเวดากอง ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน

พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
Read More