จูโกะคุ

เพลิดเพลินกับทะเล,ท้องฟ้า,ทิวทัศน์สีเขียวท่ามกลางทะเล เขตจูโกะคุแบ่งแยกโดยเทือกเขาได้เป็นสองเขต คือ ซันอินและซันโย
Read More