จูบุ

ภูมิภาคจูบุจะนำท่านไปสัมผัสกับธรรมชาาติที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม ท่านจะไปประทับใจกับเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นซึ่งสูงถึง 3,000 เมตร
Read More